Xinjiang
>>[Kalagayan ng Xinjiang]
Pangkalahatang Kalagayan
Situwasyong Heograpiko
KasaysayanEnerhiya
>>[Kabuhayan ng Xinjiang]
IndustriyaAgrikultura •Paghahayupan
Mga Industriyang may katutubong katangian
>>[Nasyonalidad ng Xinjiang]
Nasyonalidad ng Uygur
Nasyonalidad ng Kazak
Nasyonalidad ng Kirgiz
>>[Yamang-turismo ng Xinjiang]
Kanas Lake
Kinaroroonan ng Loulan City
Thousand Buddha Cave
Turpan  •KashiHetian
>>[Relihiyon sa Xinjiang]
Lugar ng mga relihiyonMga Mananampalataya

■Tibet
>>[Kalagayan ng Tibet] 
Pangkalahatang Kalagayan
Kalagayang Heograpikal
Kasaysayan at Kasalukuyang Kalagayan
>>[Nasyonalidad ng Tibet]
Pangkalahatang Kalagayan
Nasyonalidad Tibetano
Nasyonalidad Monba
Nasyonalidad Lopa
>>[Kabuhayan ng Tibet]
IndustriyaAgrikultura •Paghahayupan
PanggugubatPanaklolong Proyekto sa Tibet 
>>[Yamang-turismo ng Tibet]
Namucuo
Palasyong Potala
Monasteryong Templo
Tashilumpo Monastery
>>[Edukasyon sa Tibet] 
Edukasyon sa Tibet
>>[Relihiyon sa Tibet]
Lamaismo at Lamasery sa Tibet
Kaugaliang panrelihiyon ng mga mamamayang Tibetano
>>
[Kulturang Tibetano]
TangkaButter FlowerTibetan Opera