>>[Peking Opera]
Facial Make-up
Mga papel
Kasaysayan
>>[Mga Lokal na Opera]
Huang Mei Opera
Kun Opera
Yu Opera
>>[Mga Kuwento ng Opera]
Ulila ng Pamilyang Zhao
Unicorn Purse
Dinalaw ni Yang Silang ang Kanyang Ina
Peony Pavilion
White Snake 
Bai Jie Tong Xin
Ang heneral at maganda
Drunken Concubine