>>[Plucked Musical Instruments]
Rewapu
Liuqin
Guqin
Jiayeqin
Huobusi
Dongbula
Ruan 
Konghou
>>[String Musical Instruments]
Banhu
Matouqin
Leiqin
Niutuiqin
Gaohu
Erhu
>>[Wind Musical Instruments]
Xibili
Houguan
Xiao 
Guanzi
Xun
Sheng
Huluxiao
Dizi
>>[String Percussion Musical Instrument]
Yangqin
>>[Mouth Reed Musical Instrument]
Kouxuan
>>[Percussion Musical Instruments]
Qing
Bianzhong
Luo
Gu