[Komposer]
Liu Wenjin
Gao Weijie
Fu Lin
Wang Luobin
Lei Zhenbang
Zhang Li
Tian Han
Xu Peidong
Qiao Yu
Nie Er
Liu Tianhua
[Konduktor]
Yan Liangkun
Piao Dongsheng
Hu Bingxu
Chen Xieyang
Zheng Xiaoying
Li Delun
Chen Zuohuang
Peng Xiuwen
[Mang-aawit]
Tang CanYan Weiwen
Yang HongjiLv Jihong
Liao ChangyongGuo Lanying
Zhang YeWu Bixia
Cheng ZhiSong Zuying
Jiang DaweiZhou Xiaoyan
Hu Songhua
[Manunugtog]
Wang Ciheng
Sheng Zhongguo
Tang Junqiao
Xue Wei
Zhao Songting
Lu Rirong
Liu Dehai
Liu Mingyuan
Fu Cong
Song Fei