Progreso ng Gawain ng Pangangalaga sa Kapaligiran

中国国际广播电台

Pagkaraan ng mahigit sa 30 taong walang puknat na pagsisikap, ang usapin ng Tsina hinggil sa proteksyong pangkapaligiran ay nagkamit ng mga resultang kinikilala ng internasyonal na komunidad. Sa kurso ng pagsasaayos sa estruktura ng kabuhayan at ng pagpapalawak sa pangangailangang panloob, puspusang pinag-ibayu ng Tsina ang gawain hinggil sa proteksyong pangkapaligiran. Nakontrol na sa kabuuan ang tunguhin ng paglala ng polusyong pangkapaligiran sa buong bansa, bumuti-buti ang kalidad ng kapaligiran sa ilang lunsod at purok, ito ay nakapagbigay ng karapat-dapat ng ambag upang isakatuparan ang sustainable development strategy ng Tsina.


Pagpapahalaga ng pamahalaan sa pangangalaga sa kapaligiran 
Mula noong 1997, noong mga sesyon ng NPC at CPPCC, sunud-sunod na pitong taong idinaos ng Pamahalaang Tsino ang mga diskusyon upang pakinggan ang mga report na may kinalaman sa gawain hinggil sa proteksyong pangkapaligiran at gumawa ng mga plano hinggil sa gawain ng proteksyong pangkapaligiran. Ipinalalagay ng mga lider ng estado Tsino na ang proteksyong pangkapaligiran ay isang mahalagang pangyayari ng pagpapalakas sa bansa, pagpapayabong sa mga mamamayan at pagpapatatag sa kalagayang pulitikal, at may kinalaman sa seguridad ng kapaligiran ng bansa. Ang esensiya ng pangangalaga sa kapaligiran ay nangangahulugang protektahan ang puwersang produktibo. Dapat itayo at pabutihin ang komprehensibong mekanismo ng kapasiyahang pampatakaran hinggil sa kapaligiran at pag-unlad, dapat sapulin at lubusang panagutan ng mga opisyal mismo sa iba't ibang purok ang problemang may kinalaman sa kapaligiran. Dapat pag-ibayuhin ang sentralisadong pagsuperbisa at pagkontrol ng kapaligiran, palakihin ang laang-gugulin sa kapaligiran, pasiglahin ang mga mamamayan sa pakikilahok sa gawain hinggil sa proteksyong pangkapaligiran. Dapat igiit ang pagkakapareho sa halaga ng pagpigil at pagkontrol sa polusyon at proteksyong biolohikal. Dapat labis na pahalagahan ang pagpigil at pagkontrol sa plusyon sa mga mahahalagang lunsod, drainage area, rehiyon at sea area.

Sa pamamagitan ng reporma ng mga organo ng estado, patuloy na napalakas ang mga departamento hinggil sa proteksyong pangkapaligiran. Noong 1988, ang State Environmental Protection Administration ay naging isa nang nagsasariling administrasyon na tuwirang nasa ilalim ng Konseho ng Estado mula sa dating State Urban and Rural Construction Ministry of Environmental Protection. Noong 1993, ito ay naging isa nang administrasyon antas ng pangalawang ministri. Noong 1998, ang administrasyong ito ay antas ng ministri, at nagngalan na State Environmental Protection Administration. 


Nakontrol na ang polusyon sa kapaligiran 
Nitong ilang taong nakalipas, mahigit sa 84 na libong maliliit na bahay-kalakal na may malubhang polusyon ang sinarhan at ipinagbawal ng Tsina. Mahigit sa 90% sa 238 libong narumhan na bahay-kalakal na industriyal ang nagsakatuparan sa pagbuga ng mga pangunahing pollutants nang alinsunod sa pamantayan.

Ang mga proyektong may kinalaman sa pagpigil at pagkontrol sa polusyon sa mga mahahalagang purok na itinatadhana ng bansa ay nagkamit ng mga inisyal na resulta. Naging kapansin-pansin ang paggaan ng lebel ng polusyon sa mainstream ng Ilog Huaihe, bumaba-baba ang lebel ng polusyon sa landas na inaagusan ng Ilog Huaihe, Ilog Liaohe, nakontrol na sa kalahatan ang tunguhin ng pagsama ng water-body ng Taihu Lake, naging mabagal-bagal ang tunguhin ng mas maraming sustansiya sa Lake Dian; nakontrol na sa kabuuan ang tunguhin ng pagsama ng sobrang masustansiyang kalagayan sa Lake Chao. Naging kapansin-pansin ang mga resulta na nakamit ng lunsod ng Beijing sa pagpigil at pagkontrol sa atmospheric pollution. Lubusang tumakbo ang gawain na may kinalaman sa pagpigil at pagkontrol sa polusyon sa Bohai Sea. 


Pagpapalakas sa proteksyon at konstruksyon ng kapaligirang ekolohikal 
Ang Tsina ay magpairal ng patakaran na magkapareho sa halaga ang pagpigil at pagkontrol sa polusyon, magkasabay sa umpisa ang pangangalaga at konstruksyon ng ekolohiya, ang mga ito ay naging sanhi ng pagpapabilis sa hakbang ng proteksyon at konstruksyon ng ekolohiya. Sa buong bansang Tsina, 1227 iba't ibang klase ng likas na sonang preserbatibo ang naitatag, ang lawak ng nasabing mga sonang preserbatibo ay umabot sa 98.21 milyong ektarya, at ito ay katumbas ng 9.85% lawak ng lupain. Apat na lalawigang ekolohikal, mahigit sa 200 eksperimental na lugar ng pagtatayo ng ekolohikal na sonang huwaran sa antas ng estado.

Sinimulan ng bansa ang malawakang pagsara ng mga Dalisdis ng bundok upang padaliin ang pagtatanim ng mga puno sa mga kasalukuyang sonang kagubatan, ang kabuuang lawak nito ay umabot sa 77.8 milyong Mu (isang ektarya ay katumbas ng 15 Mu). Sa 13 lalawigan, rehiyong autonomo, mga lunsod na tuwirang nasa ilalim ng Sentral na Pamahalaan, lubusang itinigil ang pagputol ng mga natural na kagubatan. Ang saklaw ng mga kagubatan sa buong bansa ay umabot sa 16.5%.


Nagkamit ng progreso ang lehislasyon hinggil sa kapaligiran 
Sinusugan na ngayon ng Tsina ang mga batas at regulasyon na may kinalaman sa proteksyong pangkapaligiran na gaya ng "Prevention and cure law on atmospheric pollution", "Prevention and cure law on water pollution", "Protective law on marine environment" ; binalangkas "Ang batas ng pagpigil at pagkontrol sa polusyon sa kapaligiran na nilikha ng ingay", "Detailed rulesand regulations of implement on prevention and cure law of water pollution", "mga regulasyon ng Proteksyong pangkapaligiran na may kinalaman sa mga proyekto ng konstruksyon". Hanggang sa ngayon, ang Tsina ay nagproklama lahat-lahat ng 6 na batas na may kinalaman sa proteksyong pangkapaligiran, 10 may kinalamang batas hinggil sa likas na yaman at mahigit sa 30 batas at regulasyon hinggil sa proteksyong pangkapaligiran; bukod dito'y mga 90 alituntunin na may kinalaman sa proteksyong pangkapaligiran ang inisyu ng bansa, at 430 pamantayan hinggil sa pangangalaga sa kapaligiran ng bansa; umabot sa 1020 ang mga batas na lokal na may kinalaman sa proteksyong pangkapaligiran. 


Pagpapalaki ng laang-gugulin sa pangangalaga sa kapaligiran 
Mula noong 1996 hanggang noong katapusan ng taong 2000, ang mga puhunan ng buong bansang Tsina sa proteksyong pangkapaligiran ay umabot sa 360 bilyong Yuan RMB, na mas malaki nang 230 bilyong Yuan kung ihahambing sa taong 1990 hanggang sa taong 1995, ito ay katumbas ng 0.93% ng GDP. Higit sa lahat, nitong ilang taong nakalipas, 46 Bilyong Yuan sa mga pondo sa long-term construction national debt na inisyu ng Pinansiyang Sentral ang nagamit sa pagpigil at pakontrol sa polusyon at eko-konstruksyon. Ginampanan nito ang positibong papel para sa pagpapabuti sa kalidad ng kapaligiran, pagpapasulong sa pangangailangang panloob at sa paglaki ng kabuhayan.


Pagtaas kamulatan ng mga mamamayan hinggil sa kapaligiran 
Naging pataas nang pataas ang inisyatiba ng buong lipunan sa pagmamalasakit, pagkatig, pakikilahok sa proteksyong pangkapaligiran. Mula noong 1998 hanggang noong 1999, sa pagpapakatiwala ng State Environment Protection Administration at ng Ministri ng Edukasyon, ang Research Centre of Beijing University on National Conditions ay nagsiyasat sa mga residente ng halos 10 libong pamilya sa 139 na administrative areas sa country level sa 31 lalawigan, rehiyong autonomo, lunsod na tuwirang nasa ilalim ng Sentral na Pamahalaan; ipinakita ng resulta ng pagsisiyasat na ang problemang may kinalaman sa kapaligiran ay naging isa nang pokus na pinapansin ng lipunan. Ang edukasyon hinggil sa proteksyong pangkapaligiran ay ipinasok na sa 9 na taong kompulsaryong edukasyon. Ang mga aktibidad na may kinalaman sa pagtatayo ng mga green schools, green communities ay kasalukuyang nakakalikha ng palaki nang palaking epektong sosyal.

Pasiglahin ng estado ang mga mamamayan sa pakikilahok sa proteksyong pangkapaligiran. Nabuksan ang 12369 informants's hot-line telephone on environment. Puspusang iproklama ang impormasyon hinggil sa kapaligiran, magkakasunod na inisyo ang mga arawang ulat, hula na may kinalaman sa kalidad ng hangin sa 47 mahahalagang lunsod; lingguhang ulat hinggil sa water quality ng mga seksyon ng mga landas na inaagusanng mga pangunahing ilog, at lingguhang ulat hinggil sa water quality sa key sea water bathing places. Bao at pagkaraang dumating ang Hunyo-5 ng bawat-taon--Pandaigdig na Araw ng Kapaligiran--ipalabas ang mga komunike hinggil sa mga kondisyon ng kalidad ng kapaligiran sa buong bansa noong nakaraang isang taon.