Aralin Bilang Isa Pagbati

 Makipag-usap sa CRI
 
 • Misyon

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Helo.
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Anong pangalan mo?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Ito ang tarheta ko.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Ang tagal nating hindi nagkita.